Algemene voorwaarden

Voor onze verkopen, leveringen en uitvoering van werken gelden de hierna vermelde voorwaarden, ten ware er schriftelijk zou worden van afgeweken. De aankoopvoorwaarden van een kopen of klant zijn voor ons niet bindend zelfs wanneer wij deze niet uitdrukkelijk tegenspreken, tenzij wij deze aankoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd hebben.

ARTIKEL 1:AANBOD EN BESTELLING:Schriftelijke, telegrafische, telefonische en elektronische bestellingen worden slechts door ons als aangenomen beschouwd wanneer wij ze bevestigd of uitgevoerd hebben. Gewoon door te bestellen aanvaarden de klanten de verkoopsvoorwaarden van rechtswege.                       ARTIKEL 2: PRIJZEN:Onze prijzen gelden voor kontante betaling, zonder korting, bij ontvangst van de rekening, tenzij anders wordt bepaald. De prijsopgaven en bestekken worden berekend op basis van de actuele marktsituatie. Bovendien behoudt TWS b.v.b.a. zich het recht voor zijn prijzen te wijzigen bij gebeurlijke latere schommelingen van de koers der grondstoffen, wisselkoersen, buitenlands deviezen, rechten, taksen en in het algemeen gelijk welke lasten, evenals de tarieven van het arbeidsloon en de daarbij horende lasten. De prijzen zijn altijd netto en zonder korting noch taksen. Tenzij uitdrukkelijk tegenstrijdig beding, worden de prijzen berekende voor de uitgevoerde werken gedurende de normale werkuren van de firma  TWS b.v.b.a. Op de werven dient steeds een stroomaanvoer te onzen beschikking te zijn, binnen een afstand van 20 m. Kosten en stroomverbruik zijn ten laste van de klant. Behoudens afwijkende bepalingen op de offerte zelf, is deze * dagen geldig.

ARTIKEL 3: PROEFNEMINGEN-AANVAARDING-KLACHTEN

-Elke  klacht moet, op straffe van verval, door middel van een bij de post aangetekend schrijven ter kennis van TWS b.v.b.a. worden gebracht en dit uiterlijk de achtste dag na het beëindigen van de uitvoering van de verkoopsovereenkomst of herstelling. Hetzelfde geldt in geval van gedeeltelijke uitvoering.

-Bij het plaatsen van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Annulering van door ons aanvaarde werken, verkopen of leveringen, kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van onze firma. Annulatie van een bestelling geeft steeds aanleiding tot het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verschuldigd worden van de in Artikel 6 gedetailleerde annulatievergoeding.

-In geval van weigering de levering te aanvaarden, blijven de door de klant gestorte voorschotten door TWS b.v.b.a. ten titel van schadeloosstelling verworven, onverminderd het recht van deze laatste, om de uitvoering van de verkoopsovereenkomst te vorderen of een bijkomende schadevergoeding te eisen, in geval het geleden verlies het bedrag van de voorschotten overtreft.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID:TWS bvba. is niet aansprakelijk, uit welken hoofde ook voor materiële immateriële, lichamelijke en/of stoffelijke schade en/of verlies, van welke aard ook, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, niets uitgezonderd, gevolgschade en financieel verlies inbegrepen, tenzij zou bewezen worden dat de bedoelde schade te wijten is aan opzet of zware fout van TWS bvba. of haar ondergeschikten en hulppersonen. Bij schade te wijten aan een zware fout van TWS b.v.b.a. of opzet en zware fout van haar ondergeschikten en hulppersonen, beperkt de tussenkomst van TWS bvba. zich tot de herstelkost, met een maximum van 12.500 euro per schadegeval. Voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door brand, vuur, rook en water is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot een maximale tussenkomst van 1.250.000 euro.De klant dient TWS te allen tijde te vrijwaren tegen aanspraken van derden.

ARTIKEL 5: GARANTIE-De verkoper neemt de garantie op zich van de installaties en leveringen door hem uitgevoerd en dit overeenkomstig de beschikkingen van het garantiebewijs opgemaakt door de beroepsorganisatie van de Belgische Vereniging , door de klant in al zijn bewoordingen aanvaard en waarvan deze laatste erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

-De garantie is niet geldig voor onderhouds-, revisie- of herstellingswerken, zowel uitgevoerd in regie, als aan forfaitaire prijs.

-Bij een te late betaling vervalt de garantie volledig alsook ingeval van niet betaling van een factuur.

ARTIKEL 6: BETALINGEN-Onze facturen zij contant betaalbaar op onze zetel, of op onze bankrekening.De betalingen dienen in België te geschieden in de in de verkoopsovereenkomst voorziene munt. Eventuele zegelkosten, rechten evenals de B.T.W. die zal toegevoegd worden, en die betaalbaar zijn als een bijkomend bedrag op alle facturen, en in het algemeen gelijk welke taksen, zijn ten laste van de klant. Behoudens bijzondere overeenkomst zijn de betalingsvoorwaarden vijftig ten honderd (50%) op het tijdstip van de eerste levering.  Voor alle andere tussen partijen overeengekomen betalingswijze, verbindt de klant zich ertoe wissels te aanvaarden, door TWS b.v.b.a. op hem getrokken: intresten, kosten en opgelden ten last van de klant.

-Zoals vermeld in artikel 3 is bij annulatie van de bestelling een forfetaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van de aannemings-en/of verkoopprijs. TWS b.v.b.a. behoudt zich bovendien het recht voor een hogere schadevergoeding te factureren, mits bewijs van de geleden schade. Annulatievergodeingen dekken geenszins schade aan teruggezonden goederen. Dergelijke schade maakt in hoofde van TWS b.v.b.a. een schadevergoeding opeisbaar die toegevoegd kan worden aan de annulatievergoeding.

-Elke som, welke verschuldigd is, doch niet betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de factuurwaarde met een minimum van 62 euro en verwijlintresten gelijk aan 12% op jaarbasis. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur doet de toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de kopen zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt TWS b.v.b.a.  zich het recht alle bestellingen op te schorten en de ontbinding van de bestelling in te roepen, dit zonder evenwel het recht te verliezen op het factuurbedrag en onverminderd de hoger gestipuleerde schadevergoeding en verwijlintrest. De ontbinding van de bestelling geschiedt dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zal door eenvoudig schrijven aan de klant worden meegedeeld. Betaalde voorschotten blijven door TWS b.v.b.a.  verworven. Artikel 1231 BW is uitdrukkelijk net van toepassing op de in dit artikel vermelde forfaitaire schadevergoedingen. 

ARTIKEL7: EIGENDOMSVOORBEHOUD:Uitdrukkelijk afwijkend van de beschikkingen van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de eigendom van de door TWS b.v.b.a. uitgevoerde leveringen, eerst na de volledige betaling van de met betrekking tot de verkoopsovereenkomst verschuldigde bedragen, door de klant verworven en aan hem overgedragen. Bij eventuele ontvreemding op werven van gereedschappen of materialen is de schadevergoeding volledig ten laste van de klant. De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van factuur.

ARTIKEL 8: GESCHILLEN:Voor alle betwistingen tussen de contracterende partijen zijn uitsluitend bevoegd, naar keuze van de TWS b.v.b.a., de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout

ARTIKEL 9: VERZEKERING INZAKE DE RISICO’S VAN DIEFSTAL, BRAND EN ONGEVALLEN:De koper verkaart de gebouwen waarin de verkoper en zijn personeel hun prestaties moeten uitvoeren, met inbegrip van de inboedel verzekerd te hebben tegen alle risico’s van diefstal, brand en ongevallen van alle aard. Deze verzekering is nodig en dient toereikend te zijn om de verkoper integraal te vergoeden voor de schade die hij ingeval van ramp zou ondervinden. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor geleden schade bij diefstal op de werf.

ARTIKEL 10: LEVERING -VERZENDING -VERPAKKING –BEHANDELING:Alle goederen reizen voor rekening en op risico van de kopen, zelfs wanneer de verzending franco gebeurt. Ingeval materieel rechtstreeks bij de koper bezorgd wordt, zonder dat dit via de inrichtingen van de verkoper geschiedt, is de koper er toe gehouden na te gaan in welke staat het zich bevindt en bij vaststelling van schade, elk grondig voorbehoud te maken tegenover de vervoerder en de verkoper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 

ARTIKEL 11: VEILIGHEID: Te all tijde blijft en laste van de klant:,Voorziening en verbruik van sanitair, water, elektriciteit tijdens de werken,Toegankelijkheid tot de werf met de vrachtwagen.In het kader van de Wet “Welzijn op het werk” dienen wij erop te wijzen dat de werkplaatsen vrij en veilig toegankelijk dienen te zijn (cfr. oa. Ladders en kooiladders voor toegang daken,…).

ARTIKEL 12 SPLITSBAARHEID:Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden zou worden nietig verklaard, zal deze de nietigheid van de overige artikelen niet met zich meebrengen.